پرده نگار/ تبیین گام دوم انقلاب

منظور من در اینجا از نظام اسلامی، یعنی آن هویت کلی که تعریف مشخصی دارد، که کشور، ملت و صاحبان انقلاب - که مردم هستند - آن را انتخاب میکنند.

پرده نگار/ تبیین گام دوم انقلاب

خروج