پرده نگار/ اگر نه دی رخ نمی داد؟

با گذشت 9 سال از حماسه 9دی، این حماسه ملی همچنان نیاز به بازخوانی دارد و نظرات مختلفی در خصوص بازخوانی فتنه 88 و حماسه مردمی پایان بخش آن(حماسه 9دی) وجود دارد که آنها را می توان در دو دیدگاه کلی بیان کرد...

پرده نگار/ اگر نه دی رخ نمی داد؟

خروج